การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

การออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามมาตราฐาน วสท.

          1. บ้านอยู่อาศัย

          2. อาคารขนาดเล็ก

          3. อาคารสูง

          4. อาคารขนาดใหญ่

          5. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

          6. สถานประกอบการพิเศษ

     **อาคารที่ไม่รวมอยู่ในมาตราฐานนี้ได้แก่ อาคารที่เก็บสารไวไฟหรือสารเคมี รวมทั้งอาคารที่เก็บ

     วัตถุระเบิดอาคารดังกล่าวต้องใช้มาตราฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพราะ

     1.1 บ้านอยู่อาศัย

          อนุญาติให้ใช้อุปกรณ์ที่มีทั้งส่วนตรวจจับและส่วนแจ้งเหตุอยู่ในตัวเดียวกัน และทำงานด้วย

          แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีสัญญาณเตือนเป็นระยะ

          เมื่อประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ใกล้หมด

     2.1 อาคารขนาดเล็ก

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างต่ำดังต่อไปนี้

          (ก) แผงคุบตุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

          (ข) อุปกรณ์ตรวจจังเพลิงไหม้อัตโนมัติ

          (ค) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

          (ง) อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย

        **ข้อยกเว้น  ไม่ต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติสำหรับอาคารขนาดเล็กที่เป็นอาคาร

                              ชั้นเดียว และโปร่งโล่งที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทุกพื้นที่ในอาคาร                         

     3-4-5.1 อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างต่ำดังต่อไปนี้

          (ก) แผงคุบตุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

          (ข) อุปกรณ์ตรวจจังเพลิงไหม้อัตโนมัติ

          (ค) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

          (ง) อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย

          (จ) อุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

          (ฉ) อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน

          (ช) แผงแสดงผลเพลิงไหม้ที่ศูนย์สั่งการดับเพลิง

     6.1 สถานประกอบการพิเศษ

     ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์สำคัญเป็นอย่างต่ำ ดังต่อไปนี้

          (ก) แผงคุบตุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

          (ข) อุปกรณ์ตรวจจังเพลิงไหม้อัตโนมัติ

          (ค) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ

          (ง) อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย

          (จ) อุปกรณ์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

          (ฉ) อุปกรณ์ประกาศเรียกฉุกเฉิน

          กรณีที่สถานประกอบการพิเศษเป็นหือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารตามข้อ 2.1 หรือ3-4-5.1 แผง

          ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของสถานประกอบการพิเศษ ต้องเชื่อมต่อสัญญาณกับแผง

          ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้หลักของอาคาร โดยมีแผงแสดงผลเพลิงไหม้ที่เป็นอิสระ

          ต่างหากทั้งสองแห่ง

     7.1 อาคารพักอาศัยหลับนอน

           กรณีเป็นอาคารพักอาศัยหลับนอนเช่น โรงแรม อาคารชุด หอพัก โรงพยาบาล แฟลต

           อพาร์ตเมนท์ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ที่สามารถแสดงตำแหน่งที่ละเอียดและ

           ชัดเจนว่าจุดต้นเพลิงอยู่ที่ใดเช่น การติดตั้งไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับหน้า

           ห้องหรือใช้อุปกรณ์ตรวจจับที่สามารถระบุตำแหน่งได้ เพื่อสดระยะค้นหาและเวลาในการค้นหา

เอกสารอ้างอิง มาตราฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ EIT. Standard 2002-49 หน้า2-1 – 2-8