อุปกรณ์ตรวจจับควัน / SMOKE DETCTOR

       อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับอนุภาคของควันโดยอัตโนมัติ  จากลักษณะการเกิดไฟไหม้ทั่วไปพบว่าส่วนใหญ่จะเกิดเป็นอนุภาคของควันก่อน ดังนั้นการตรวจจับควันจึงเป็นการตรวจจับที่ถือว่ารวดเร็วที่สามารถตรวจจับการเกิดเพลิงไหม้ได้ในระยะ เริ่มต้น แต่อาจมีบางกรณีที่การเกิดเพลิงไหม้อาจมีอนุภาคควันน้อยมาก หรือไม่มีอนุภาคของควันก่อนเช่น ไฟจากน้ำมันหรือสารเคมีบางชนิด การเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับจึงต้องศึกษารายละเอียดของเชื้อเพลิงที่อาจเกิดเพลิงไหม้รวมทั้งขนาดของอนุภาคควันให้ชัดเจนเสียก่อน

หลักการทำงาน

          การทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับควันทุกชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของอนุภาคควันที่เกิดจากเผาไหม้ แต่เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจจับต้องติดตั้งที่ฝ้าเพดาน หรือหลังคา ดังนั้นระยะเวลาที่เริ่มเกิดมีอนุภาคควันจนกระทั่งอุปกรณ์จะตรวจจับได้และเริ่มทำงานจึงขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิดเพลิงไหม้และตำแหน่งที่ติดตั้ง อุปกรณ์ตรวจจับควันจะไม่สามารถตรวจจับไอร้อนจากการเผาไหม้ที่หมดจดและไม่มีควันได้ ในการใช้งานต้องพิจารณาอุปกรณ์ตรวจจับชนิดอื่น เช่น  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน หรือ อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ประกอบด้วย ในกรณีของโรงงานที่มีกระบวนการผลิดที่เกิดไอหรือควันเป็นประจำ อาจมีผลให้อุปกรณ์ตรวจจับควันทำงานผิดพลาดได้ ต้องพิจารณาใช้อุปกรณ์ตรวจจับชนิดอื่น