อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / HEAT DETCTOR

            อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับความร้อนของวัตถุ ที่ถูกไฟไหม้ของวัตถุ เกิดจากการเพิ่มขึ้นของพลังงานและเป็นสาเหตุให้วัตถุมมีอุณหภูมิสูงขึ้น  อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนสามารถตรวจจับการกเกิดเพลิงไหม้ที่ให้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว และมีควันน้อยได้เร็วกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควัน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนไม่ถือ เป็นอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อนป้องกันชีวิต ในการออกแบบติดตั้งจึงใช้เพื่อป้องกันทรัพย์สินเท่านั้น หรือใช้เพื่อป้องกันเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ตรวจจับควันก็ได้ แต่จะใช้แทนอุปกรณ์ตรวจจับควันไม่ได้

หลักการทำงาน

          อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนทำงานจากความร้อนที่ตรวจจับได้ แบ่งลักษ์ณะการตรวจจับออก เป็น 2 แบบคือ แบบอุณหภูมิคงที่ (Fixed Temperature) และแบบอัตราเพิ่มของอุณหภูมิ (Rate-of-Rise) อุปกรณ์ตรวจจับบางตัวจะทำงานได้ทั้งสองหน้าที่