Preventive Maintenance / การตรวจสอบและบำรุงรักษา

          ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบทั้งเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จและตามระยะเวลาที่เหมาะสม จุดประสงค์เพื่อให้ระบบใช้งานได้ดีตามต้องการ มีความเชื่อถือได้สูง และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเกิดเหตุ การดำเนินการควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของอาคาร ผู้ดูแล และผู้ทำการติดตั้ง การดำเนินการต้อกระทำโดยผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเพราะอุปกรณ์บางตัวมีความซับซ้อน อุปกรณ์บางตัวอาจชำรุจหลังการทดสอบ ผู้ทำการทดสอบจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเพียงพอ และมีวิธีการที่เหมาะสม

การดำเนินการ

          การตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา ถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าจองอาคารหรือผู้ดูแล ที่จะจัดการให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ และบำรุงรักษา โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

          1. จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องการบำรุงรักษาระบบโดยเฉพาะ ทำการตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสม และทำการบันทึกผลในสมุดบันทึก เพื่อไว้ใช้ประโยชน์เมื่อต้องมีการซ่อมแซม หรือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบและทดสอบจะดำเนินการกับทั้งระบบที่มีการติดตั้งใหม่ และระบบที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม

          2. การตรวจสอบควรแจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ผู้อยู่อาศัยตกใจจากสัญญาณเตือนต่าง ๆ ที่อาจดังได้ และเกิดความสับสน โดยเฉพาะอาคารที่มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก อาคารที่มีผู้ป่วย และอาคารที่ต้องมีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ

          3. การตรวจสอบหลังการติดตั้งจะทำเพื่อให้มั่นใจว่าระบบได้ทำการติดตั้งถูกต้อง ตรงตามที่ได้ออกแบบไว้ ปกติการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งจะทำโดยวิศวกรหรือช่างที่เป็นหน่วยงานอิสระ หรืออาจเรียกว่าผู้รับรองการติดตั้ง พร้อมทั้งทำรายงานผลการติดตั้งเก็บไว้ การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ด้วยว่าถูกต้องตามมารตรฐานหรือไม่

          4. เมื่อตรวจสอบการติดตั้งว่าถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว จะต้องทำการทดสอยการทำงานของระบบและอุปกรณ์ ว่าทำงานถูกต้อง ตรงตามหน้าที่ ที่ได้ออกแบบไว้ และต้องมีการจดบันทึกการตรวจสอบไว้ด้วย

          5. ภายหลังการติดตั้งใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว ต้องมีการตรวจสอบและทดสอบอีกตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงใช้งานได้ดีเหมือนเมื่อตอนติดตั้งเสร็จ การตรวจสอบและทดสอบนี้จะมีการจดลงสมุดบันทึกไว้ทุกครั้งและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาจุดบกพร่อง เพื่อการบำรุงรักษา และเพื่อป้องกัน ต่อไป

          6. ในบางสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายจากการทดสอย ต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม